Contest

Konkursy i promocje

Regulamin konkursu WITAJ SZKOŁO Wydawnictwa MD Monika Duda

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest Wydawnictwo MD Monika Duda z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 174 A 3/4, NIP 651 111 48 17.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/wydawnictwomd (zwanej dalej “Fanpage”)

 

Warunki uczestnictwa

5. Konkurs skierowany jest dla dzieci. Praca konkursowa powinna być pomysłem dziecka, i wykonana przez dziecko.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest udostępnienie posta konkursowego.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

6. Konkurs trwa od 20.08.2021 do 5.09.2021 do godziny: 23.59

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 6 września 2021 za pośrednictwem FanPage.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega wykonaniu ktechniką dowolną pracy konkursowej pt. WITAJ SZKOŁO

11. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców.

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą prace które ich zdaniem jest najbardziej staranne, samodzielne i kreatywne w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie są kolorowanki od Wydawnictwa MD Monika Duda.

12. Nagroda zostanie przesłana pocztą.

13. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj informacje o konkursach, nowościach i promocjach