Contest

Konkursy i promocje

Regulamin konkursu Wydawnictwa MD Monika Duda

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest Wydawnictwo MD Monika Duda z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 174 A 3/4, NIP 651 111 48 17.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/wydawnictwomd (zwanej dalej “Fanpage”)

 

Warunki uczestnictwa

5. Konkurs skierowany jest dla dzieci. Praca konkursowa powinna być pomysłem dziecka, i wykonana przez dziecko.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest udostępnienie posta konkursowego.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

6. Konkurs trwa od 27.05.2023 do 04.06.2023 do godziny 23.59

7. Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem FanPage.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej pt. "Z którym bohaterem literackim najchętniej spędzilibyście Dzień Dziecka?". Technika pracy - rysunek.

11. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców.

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą prace które ich zdaniem jest najbardziej staranne, samodzielne i kreatywne w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

Nagroda

12. Nagrodą główną w konkursie są produkty Wydawnictwa MD Monika Duda (kolorowanki)

13. Nagroda zostanie przesłana kurierem DPD.

14. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników.

15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage'u.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

22. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 (trzydziestu) dni.

 

Postanowienia końcowe

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj informacje o konkursach, nowościach i promocjach